ŠKODA NA ZDRAVÍ A JEJ ODŠKODNENIE

Škoda na zdraví vzniká často v dôsledku dopravných nehôd. Len za minulý rok (2017) sa na slovenských cestách prihodilo až 14 013 nehôd, pri ktorých zahynulo až 250 osôb. Ťažká škoda na zdraví bola spôsobená až 1 127 osobám, ľahká škoda na zdraví až 5 757 osobám. Aj preto je vhodné vedieť, na čo má poškodený podľa legislatívy nárok a ako žiadať adekvátne odškodnenie.

Každá dopravná nehoda má svojho vinníka a ním by mala byť takto vzniknutá škoda na zdraví aj nahradená. V prípade viacerých vinníkov je potrebné posúdiť, ktorým z nich bola škoda na zdraví zavinená a ten by mal poškodenému poskytnúť odškodnenie.

Na odškodnenie majú nárok osoby, ktorým:

 • vznikla pri dopravnej nehode škoda na zdraví, pričom nárok na jej odškodnenie má poškodená osoba (vodič, spolujazdec, pasažier, cyklista, chodec), ak:
  • vzniknutá škoda na zdraví súvisí s dopravnou nehodou (PZP)
  • odškodnenie je včas uplatnené a adekvátne preukázané

Osoba, ktorej pri dopravnej nehode vznikne škoda na zdraví má nárok uplatniť tieto nároky:

 • a) bolestné
 • b) náhrada účelovo vynaložených nákladov spojených s liečením
 • c) odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia
 • d) odškodnenie za stratu na príjme po dobu PN
 • e) odškodnenie za stratu na príjme po skončení PN
 • f) odškodnenie za stratu dôchodku

Akákoľvek škoda na zdraví si vyžaduje odškodnenie. Pred tým, ako poškodený toto odškodnenie získa je však potrebné každý nárok riadne preukázať, prípadne vyčísliť.

Škoda na zdraví a spôsob jej liečby sa vyčíslia v lekárskom posudku, od ktorého závisí konečné odškodnenie.

Škoda na zdraví spôsobená pri dopravnej nehode môže byť z hľadiska jej rozsahu rôzna, rovnako tak aj nároky na jej odškodnenie. Pre uplatnenie odškodnenia je často potrebná dokonalá znalosť zákonných predpisov. V niektorých prípadoch môže byť škoda na zdraví natoľko závažná, že výška uplatňovaného nároku môže vyžadovať až súdne konanie.

 • Chcete získať odškodnenie, ktoré vám patrí?
 • Chcete, aby vám škoda na zdraví bola nahradená v patričnej výške?
 • Chcete, aby vám bolo odškodnenie vyplatenie bez zbytočných prieťahov?

Kontaktujte nás a využite naše služby:

 • zastupujeme klientov, ktorým vznikla škoda na zdraví
 • zhromažďujeme potrebnú dokumentáciu
 • vybavujeme agendu a komunikujeme s inštitúciami
 • konzultujeme prípady s odborníkmi
 • posudzujeme všetky nároky klienta a žiadame jeho adekvátne finančné odškodnenie v zmysle zákona
 • zabezpečujeme potrebné právne úkony – cez externých partnerov

Výhody spolupráce:

 • GARANTOVANÁ FÉROVOSŤ:
  • odmenu si uplatňujeme len v prípade, že odškodnenie získame a až potom, čo poisťovňa odškodnenie vyplatí
 • GARANTOVANÁ ÚSPEŠNOSŤ:
  • klientom získavame odškodnenie v plnej výške – máme 100 %-nú úspešnosť u vyše 3 000 klientov, ktorým bola spôsobená škoda na zdraví
 • GARANTOVANÁ PROFESIONALITA:
  • sme držiteľom licencie NBS a potrebných povolení a využívame know-how zahraničného partnera
Infolinka    0850 21 11 21